policja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Policja

Definicja Policja: umundurowana i uzbrojona formacja przydzielona do ochrony obywateli i do utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego. W Polsce p. działa na mocy Ustawy o Policji z 6 IV 1990. Do jej fundamentalnych zadań należy między innymi: ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych i w środkach komunikacji publicznej (na przykład w tramwajach, autobusach) i w ruchu drogowym; inicjowanie i organizowanie działań mających na celu wykrywanie, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń i ściganie sprawców; nadzór nad strażami miejskimi powołanymi poprzez organy samorządu terytorialnego; kontrola przestrzegania regulaminów porządkowych obowiązujących w miejscach publicznych i współdziałanie z policjami innych krajów. Na czele p. stoi Komendant Kluczowy Policji, któremu podporządkowane są wszystkie formacje p., jest to: kryminalna, ruchu drogowego i prewencji, pododdziały antyterrorystyczne, specjalistyczne (kolejowa, wodna, lotnicza), lokalna. Policjanci, wykonując własne zadania, mają prawo: legitymowania osób w celu określenia ich tożsamości; zatrzymania osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo mienia innych; przeszukiwania osób i pomieszczeń; dokonywania kontroli osobistej, a również przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach i w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Policjanci mają także prawo użytkować środki przymusu bezpośredniego (na przykład środki chemiczne, pałki służbowe, psy, pociski miotane), lecz wyłącznie takie, które odpowiadają potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i konieczne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Jeśli wyżej wymienione środki są niewystarczające, policjanci mają prawo użycia broni palnej (na przykład w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie swoje albo innej osoby). Służbę w p. może pełnić obywatel polski, który wykazuje nieskazitelną postawę moralną i patriotyczną, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający przynajmniej średnie wykształcenie. P. z założenia jest apolityczna, co znaczy, Iż policjant nie może być członkiem partii politycznej

Czym jest policja znaczenie w Słownik P .