podział władz co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Władz Podział

Definicja Podział Władz: jedna z fundamentalnych zasad ustrojowych państwa demokratycznego, polegająca na podziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zadaniem władzy ustawodawczej jest stanowienie prawa, wykonawczej jego realizacja, wymiar sprawiedliwości ( sądy) stoi na straży ich przestrzegania. Za twórcę koncepcji p.w. uważane jest K. Monsteskiusza, który przedstawił ją w dziele O duchu praw. Na przełomie XVII i XVIII w. koncepcja p.w. była postulatem rodzącej się burżuazji, skierowanym przeciwko monarchii absolutnej. Koncepcja ta wywarła spory wpływ na konstytucjonalizm, a jako zasada znalazła się we wszystkich konstytucjach krajów demokratycznych. Najpełniej jest wykonywana w stanach zjednoczonych ameryki ( prezydencki mechanizm), gdzie władzę wykonawczą sprawuje Kongres, wykonawczą prezydent, sądowniczą Sąd Najwyższy. W parlamentarno-gabinetowym systemie dopuszcza się współdziałanie egzekutywy i legislatywy (na przykład w Polsce). Zasadę p.w. przyjęto w pol. konstytucji, organami państwa w dziedzinie władzy ustawodawczej są Sejm RP i Senat RP, wykonawczej Prezydent RP i Porada Ministrów, sądowniczej - niezawisłe sądy

Czym jest podział władz znaczenie w Słownik P .