pluralizm polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny Pluralizm

Definicja Pluralizm Polityczny: koncepcja funkcjonowania demokrat. mechanizmu politycznego, gdzie w walce wyborczej
i w sprawowaniu władzy konkurują partie polit. O rzeczywistym p.p. można mówić dopiero wtedy, gdy istnieje konstytucyjnie zagwarantowana wolność zrzeszania się w partie polit., związki zawod., stowarzyszenia, organizacje społ. Dopiero w tych prawnych granicach naturalne zróżnicowanie polit. przekształca się w p.p. W Polsce, zgodnie
z konstytucją, zapewnia się wolność tworzenia i działania partiom polit., związkom zawod., organizacjom społ.-zawod., stowarzyszeniom, ruchom obywatelskim, fundacjom i innym dobrowolnym zrzeszeniom

Czym jest pluralizm polityczny znaczenie w Słownik P .