państwo prawa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prawa Państwo

Definicja Państwo Prawa: kraj praworządne konstytucyjne, gdzie wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej a obywatelami i ich organizacjami są ściśle określone poprzez stabilne i w praktyce użytkowane normy prawne. Koncepcja p.p. opiera się na założeniu, że zadaniem prawa (poprzez które rozumie się ustawę) jest ochrona jednostki przed arbitralnym działaniem państwa. W p.p. najwyższe miejsce w hierarchii aktów prawnych zajmuje ustawa (zasada prymatu ustawy), jest ona w okolicy konstytucji głównym aktem prawnym. Organizacją stojącą na straży zgodności aktów prawnych z konstytucją i obowiązującymi ustawami jest sądownictwo konstytucyjne (w Polsce rolę tę pełni Trybunał Konstytucyjny). Także działalność adm. podlega w p.p. kontroli pod kątem legalności jej decyzji, czuwają nad tym niezawisłe sądy ( sąd administracyjny). Wg współ. koncepcji p.p. wymóg działania odpowiednio z prawem odnosi się do wszystkich organów państwa także do parlamentu jako władzy prawodawczej. Proponowane z kolei poprzez parlament rozwiązania prawne powinne odpowiadać nie tylko większości obywateli, lecz również przestrzegać praw i wolności człowieka ( prawa człowieka). W p.p. normom prawnym podporządkowany jest nie tylko obywatel, lecz również władza państwowa. W najwyższym stopniu charakterystyczne cechy p.p.: 1. zabezpieczenie wolności (ograniczenie wolności przez państwowe unormowanie - prawa człowieka granicą działania państwa); 2. równość wobec prawa (zniesienie podziałów stanowych); 3. pewność prawa (nadrzędność ustaw, postępowanie właściwe z przepisami prawa, sądowa ochrona prawna, zakaz stanowienia ustaw działających wstecz);
4. podział władzy (prawodawcza, wykonawcza, sądownicza). Odpowiednio z konstytucją Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym krajem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społ

Czym jest państwo prawa znaczenie w Słownik P .