organizacja gospodarczej co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Organizacja Gospodarczej Współpracy i Rozwoju

Definicja Organizacja Gospodarczej Współpracy I Rozwoju: międzynar. organizacja skupiająca wysokorozwinięte państwa świata
(w tym Polskę) działająca na podst. konwencji międzynar. z 1960. Kluczowym celem OECD jest inicjowanie i wspieranie działań dot. rozwoju gosp., wzrostu zatrudnienia i poziomu życia, a również liberalizacja handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Cele te mają być wykonywane poprzez efektywne zastosowanie zasobów krajów członkowskich, rozwijanie badań naukowo-technicznych, kształcenie kadr i utrzymywanie stabilności finansowej w obrotach wewn. i tworzenie warunków dla swobodnego przepływu czynników produkcji, dóbr i usług między państwami należącymi do OECD. Głównym organem OECD jest Porada,
gdzie skład wchodzą ambasadorowie krajów członkowskich. Działalność OECD podzielona jest pomiędzy komitety i ekipy robocze, z których każda zajmuje się innym aspektem gospodarki na przykład handlem, polityką monetarną, polityką fiskalną, usługami i tak dalej Główny jest Komitet Polityki Ekonomicznej zajmujący się koordynacją polityki gosp. państw członkowskich i opracowujący założenia i wytyczne dot. między innymi: poziomu inflacji, kursu walut, stopy procentowej, wysokości deficytu budżetowego i tak dalej Drugim obszarem działalności OECD jest pomoc państwom o złej sytuacji gosp. Członkiem OECD może zostać każde kraj, które dostosuje się standardów ustawodawstwa gosp. obowiązującego w państwach należących do Organizacji, a ponadto spełni obowiązki dot. stabilności polit., sprawnego funkcjonowania instytucji demokratycznych i dobrze funkcjonującej i rozwijającej się gospodarki

Czym jest Organizacja Gospodarczej znaczenie w Słownik O .