organ państwa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Państwa Organ

Definicja Organ Państwa: osoba bądź zespół ludzi upoważnionych do wykonywania ustalonych czynności w imieniu państwa. Od o.p. należy odróżnić urzędy, pełniące funkcje pomocnicze w relacji do o.p. (na przykład minister spraw zagr. jest o.p., z kolei Ministerstwo Spraw Zagr. to urząd). Wyodrębnioną strukturą organizacyjną jest aparat państwowy, który tworzą o.p. i obsługujące go urzędy. W zależności od przyjętego kryterium, odznacza się o.p.: jednoosobowe (na przykład prezydent, minister) i kolegialne (wieloosobowe - na przykład parlament, porada ministrów) - kryterium ilościowe; centralne, obejmujące swym zasięgiem cały państwo (na przykład prez., parlament, ministrowie) i terenowe, tzn. działające na części obszaru państwa (na przykład wojewoda, kurator oświaty); wyłonione w wyborach (na przykład Sejm, Senat) i pochodzące z nominacji (na przykład wojewoda, prokurator). Głównym jednak podziałem o.p. jest ich regulacja w zależności od zadań i spełnionych funkcji.
Z tego względu o.p. dzieli się na: prawodawcze (zwane władzą ustawodawczą albo legislatywa) - upoważnione do tworzenia prawa. Raczej taką funkcję pełni parlament i inne organy (na przykład prez., wojewoda); wykonawcze (określone jako władza wykonawcza albo egzekutywa) - mają charakter wykonawczo-zarządzający, realizują zadania wyznaczone w obowiązujących ustawach - adm. ( administracja publiczna); sądownicze (zwane władzą sądowniczą) - zadaniem ich jest rozstrzyganie sporów prawnych na podst. obowiązujących norm prawnych. Funkcję tę pełnią sądy; kontrolne - badają zgodność działania innych o.p. z ustawami i konstytucją (na przykład Najwyższa Izba Kontroli, Trybunał Konstytucyjny)

Czym jest organ państwa znaczenie w Słownik O .