ocena szkolna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Szkolna Ocena

Definicja Ocena Szkolna: recenzja nauczyciela
o wiedzy i umiejętnościach ucznia w dziedzinie nauczanego przedmiotu wyrażona w stopniach szkolnych od 6 do 1. O.s. odnosi się również do zachowania ucznia, odzwierciedlając opinię porady pedagogicznej o spełnianiu obowiązków szkolnych, kult. osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób. Ocenę z zachowania określa się od wzorowego (wz.) do nagannego (ng). Ocenianie powinno być dokonywane systematycznie (w różnych formach) i obiektywne. Stopnie szkolne są jawne, a nauczyciel zobowiązany jest do ich uzasadnienia. Zarówno stopień ustalony poprzez nauczyciela przedmiotu, jak i ocena zachowania ucznia wysta-
wiona poprzez wychowawcę nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją adm

Czym jest ocena szkolna znaczenie w Słownik O .