inflacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Inflacja

Definicja Inflacja: powiększenie ilości pieniądza w obiegu w stopniu większym od wzrostu masy towarowej, przejawia się we wzroście cen, w spadku siły nabywczej pieniądza i spadku płac realnych. Z racji na przyczynę rozróżnia się: i. popytową - istnieje poważna nadwyżka popytu nad podażą dóbr i usług, i i. kosztowa - występuje nagły przyrost wydatków produkcji. Z racji na przyrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce odznacza się: i. pełzającą (przy wzroście cen do 2% rocznie), i. kroczącą (do 10%), i. galopującą (do 100%) i hiperinflację (ponad 100%). Zmniejszeniu inflacji służy: polityka fiskalna (powiększenie podatków i ograniczenie kosztów rządowych), polityka monetarna - pomniejszenie wzrostu podaży pieniądza (nałożenie restrykcji na udzielanie pożyczek poprzez banki i powiększenie stopy procentowej), udzielanie pomocy przemysłowi przy podnoszeniu efektywności w celu powiększenia podaży, wykorzystywanie polityki dochodowej - utrzymanie dochodów pieniężnych ludności na poziomie niższym niż przyrost podaży dóbr i usług. W Polsce od 1990, kiedy inflacja wyniosła powyżej 250%, następuje jej wyraźny spadek. To jest jeden z warunków przyjęcia Polski do UE. Zobacz także kryteria konwergencji

Czym jest inflacja znaczenie w Słownik I .