egzekucja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Egzekucja

Definicja Egzekucja: 1. przymusowe wykonanie wyroków sądowych albo decyzji adm. dotyczących roszczeń finansowych, należności skarbowych albo długów przysądzonych wierzycielowi. E. sądowa - wykonanie orzeczenia sądowego w kwestiach cywilnych na wniosek wierzyciela (niekiedy z urzędu) przeciwko dłużnikowi. Fundamentem wszczęcia e. jest tytuł egzekucyjny, a więc dokument stwierdzający istnienie i zakres roszczenia (na przykład orzeczenie sądowe) wyposażony w tak zwany klauzulę wykonalności, która znaczy, Iż tytuł uprawnia do e., na przykład roszczeń pieniężnych w drodze zajęcia i sprzedaży nieruchomości (budynki, lokale mieszkalne, ziemia); e. administracyjna - przymus adm. do bezpośredniego zrealizowania obowiązków wynikających z decyzji adm. albo regulaminów prawa. Stosuje się ją w celu przymusowego wykonania świadczeń pieniężnych (na przykład zapłata za telefon albo uiszczenie podatku) bądź obowiązków niepieniężnych (na przykład opuszczenie bezprawnie zajętego mieszkania, rozbiórkę domu postawionego bez zezwolenia). Dokonuje się tego przez na przykład e. z wynagrodzenia za pracę, z oszczędności bankowych, odebranie samochodu, domu i tym podobne E. adm. należności pieniężnych prowadzi urząd skarbowy, a świadczeń niepieniężnych właściwy organ adm. państwowej albo samorządowej. 2. w prawie karnym - wykonanie wyroku Zgonu

Czym jest egzekucja znaczenie w Słownik E .

Co znaczy Egoizm:
Porównanie polegająca na kierowaniu się w postępowaniu tylko własnym dobrem i interesem. W psychologii e. znaczy skłonność jednostki do przetrwania i obrony siebie. Przybiera ona postać anomalii, gdy człowiek egzekucja co znaczy.
Krzyżówka Ekologizm:
Dlaczego działań polit. i społ., których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom, niszczeniu środowiska naturalnego człowieka, tendencja do życia w zgodzie z naturą, między innymi korzystania z nieskażonej egzekucja krzyżówka.
Co to jest Etnocentryzm:
Jak lepiej przekonanie o poczuciu wyższości określonej ekipy społ., przeważnie nar., może prowadzić do fanatyzmu, rasizmu, nacjonalizmu egzekucja co to jest.
Słownik Eksport:
Kiedy wytworzonych w danym państwie dóbr i usług. Usługi w handlu zagr. to transport, tranzyt, ubezpieczenia, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne. E. wiąże się z koniecznością sprzedaży poza egzekucja słownik.
  • Dodano:
  • Autor: