egzekucja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Egzekucja

Definicja Egzekucja: 1. przymusowe wykonanie wyroków sądowych albo decyzji adm. dotyczących roszczeń finansowych, należności skarbowych albo długów przysądzonych wierzycielowi. E. sądowa - wykonanie orzeczenia sądowego w kwestiach cywilnych na wniosek wierzyciela (niekiedy z urzędu) przeciwko dłużnikowi. Fundamentem wszczęcia e. jest tytuł egzekucyjny, a więc dokument stwierdzający istnienie i zakres roszczenia (na przykład orzeczenie sądowe) wyposażony w tak zwany klauzulę wykonalności, która znaczy, Iż tytuł uprawnia do e., na przykład roszczeń pieniężnych w drodze zajęcia i sprzedaży nieruchomości (budynki, lokale mieszkalne, ziemia); e. administracyjna - przymus adm. do bezpośredniego zrealizowania obowiązków wynikających z decyzji adm. albo regulaminów prawa. Stosuje się ją w celu przymusowego wykonania świadczeń pieniężnych (na przykład zapłata za telefon albo uiszczenie podatku) bądź obowiązków niepieniężnych (na przykład opuszczenie bezprawnie zajętego mieszkania, rozbiórkę domu postawionego bez zezwolenia). Dokonuje się tego przez na przykład e. z wynagrodzenia za pracę, z oszczędności bankowych, odebranie samochodu, domu i tym podobne E. adm. należności pieniężnych prowadzi urząd skarbowy, a świadczeń niepieniężnych właściwy organ adm. państwowej albo samorządowej. 2. w prawie karnym - wykonanie wyroku Zgonu

Czym jest egzekucja znaczenie w Słownik E .