egalitaryzm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Egalitaryzm

Definicja Egalitaryzm: koncepcja społ.-polit. podkreślająca, że fundamentem sprawiedliwego ustroju społ. jest równość praw
i warunków życia wszystkich ludzi i dążenie do zrównania wszystkich członków społ. U podstaw e. leży przekonanie, Iż wszyscy ludzie są równi z natury, a fakt ten ma uzasadnienie w racjach moralnych i w poczuciu sprawiedliwości. Idee e. były ważną częścią wszystkich utopijnych koncepcji ( utopia), zawierających obraz ustroju społ.-polit. opartego na bezwzględnej równości społ.
i majątkowej i władzy ludu. E. był jednym z naczelnych haseł rewolucji franc. (1789). Na przełomie XVIII i XIX w. e. znalazł także swój słowo w poglądach przedstawicieli socjalizmu utopijnego. Idee e. odżyły wspólnie z postępem ruchu robot. pod koniec XIX w. Najsilniej kwes-tie e. akcentowane były w doktrynie marksizmu-leninizmu, anarchizmu, różnych nurtach socjalizmu. Fundamentem sprawiedliwego ustroju miała stać się społ. własność środków produkcji i równy, mierzony potrzebami podział dóbr. Aktualnie e. rozumiany jest jako równość szans (na przykład powszechny dostęp do oświaty, min. płaca) i równość wszystkich obywateli wobec prawa, bezwzględnie na pochodzenie społ. i różnice etniczne, rasowe, rel., płci i tym podobne Wątki myśli egalitarnej nadal wyraźnie są wyróżnione w programach polit. ruchów lewicowych, na przykład w niektórych odłamach Nowej Lewicy czy maoizmie

Czym jest egalitaryzm znaczenie w Słownik E .

Co znaczy Encyklika:
Porównanie papieża skierowane do hierarchii kościelnej, duchowieństwa i wiernych całego świata w kwestiach o znaczeniu ogólnokościelnym. Nazwę konkretnej e. tworzą pierwsze słowa użyte w jej oficjalnej wersji egalitaryzm co znaczy.
Krzyżówka Emancypacja:
Dlaczego zależności, podwładności, ucisku. W starożyt. Rzymie e. oznaczała usamodzielnienie, oswobodzenie się syna spod władzy ojca. Aktualnie e. znaczy równouprawnienie i przeważnie kojarzona bywa z e egalitaryzm krzyżówka.
Co to jest Engels Fryderyk:
Jak lepiej działacz polit., współorganizator I i II Międzynarodówki, współpracownik K. Marksa, z którym stworzył koncepcję tak zwany socjalizmu naukowego (marksizmu). Na jego poglądy polit. dominujący wpływ egalitaryzm co to jest.
Słownik Ekorozwój:
Kiedy zagrażający środowisku naturalnemu, harmonijne włączanie człowieka w świat przyrody; proekologiczne działania i próba powstania ładu ekologicznego. W 1973 ONZ powołała wyspecjalizowaną organizację egalitaryzm słownik.
  • Dodano:
  • Autor: