ameryka łacińska co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Łacińska Ameryka

Definicja Ameryka Łacińska: obszar, w którego skład wchodzą państwa leżące w Ameryce Pd. i Środk., na pd. od rzeki Rio Grande del Norte. Łączy je hist. i kulturowe powiązanie z państwami Płw. Iberyjskiego, wspólnota etniczna i językowa (hiszp. iportug.), zbliżone cechy rozwoju społ.
-ekon., tradycje polit., a również utrwalone instytucjonalne systemy we wzajemnych relacjach i mocne poczucie tożsamości regionalnej. Mechanizm kształtowania się niepodległych krajów latynoamer. przebiegał w 1. poł. XIX w., w 2. poł. ulegały one wpływom neokolonializmu euro., który od schyłku tego stulecia został wyparty poprzez mechanizm panamerykański, oparty na dominacji Stanów Zjedn. i doktrynie J. Monroe. Mechanizm uniezależniania się od polityki USA zaczął się w połowie lat 60., obfitował w rewolucje wewn. i interwencje i próby przejęcia wpływów na terytorium poprzez ZSRR i Chiny. Cechami wspólnymi regionu w sferze polit. były: brak tradycji demokr., dominująca rola armii i autorytarnych przywódców caudillizm, przejmowanie władzy na drodze puczu, terror jako sposób sprawowania władzy i terroryzm, guerilla i rewolucja jako próba przeciwstawienia się tym metodom, postęp ekstremalnych lewicowych nurtów polit., odwołujących się do anarchizmu, maoizmu, trockizmu, idei nowej lewicy, a również znaczne wpływy Kościoła katol., zjednej strony sankcjonującego półfeudalne relacje, z drugiej rewolucjonizującego się w formie teologii wyzwolenia. W sferze ekon.-społ. dominował odziedziczony po kolonizatorach monokulturowy charakter gospodarek, zacofanie, dramatyczne różnice społ., z ob-
szarami nędzy dotykającej szczególnie Indian. Na pocz. lat 90. kryzys wojskowych dyktatur, ich nieudolność w rozwiązywaniu problemów doprowadziły do przyjęcia poprzez przewarzająca część krajów, aczkolwiek ciągle niestabilnej prawnie, demokr. formy rządów i rozpoczęcia reform gosp. Odejście od protekcjonizmu, etatyzmu, ograniczenie hiperinflacji, intensyfikacja mechanizmów współpracy i integracji regionalnej zaowocowały początkiem wzrostu gosp. i stabilizacją polit. Największym problemem pozostaje wielkie zadłużenie, wynoszące dla całej AŁ ok. 0,5 bln dol. Drogą dynamizowania gospodarki stało się w latach 90. zintensyfikowanie form integracji regionalnej i podjęcie wspólnych zbogatymi krajami Ameryki Pn. przedsięwzięć w celu utworzenia wolnego rynku. Zobacz także: FTAA, Mercosur, Pakt Andyjski, CARICOM, LAFTA, CAEU, Wspólnota Krajów Karaibów, kubański konflikt

Czym jest Ameryka Łacińska znaczenie w Słownik A .