zbiorowość terytorialna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Terytorialna Zbiorowość

Co to znaczy: ogół ludności zamieszkującej określone terytorium. Jeśli w ramach tego terytorium pomiędzy jego mieszkańcami wytworzyła się sieć odrębnych instytucji i więzi socjalnych i poczucie wspólnoty interesów wynikających z zamieszkiwania i potrzeby kontrolowania terytorium uznanego za wspólne, a również wykształciło się poczucie przynależności do danej z.t., to mamy do czynienia już ze → społecznością terytorialną (terytorialna zbiorowość socjalna). Czasami może ona przybrać nawet charakter ekipy formalnej. Wytwarzanie mocnych więzi społeczno-terytorialnych przeważnie dotyczy niewielkich obszarów (dzielnicy, małego miasta, wsi bądź zespołu wsi, gminy).Badanie z.t. może dotyczyć różnych skal przestrzennych (od jednostki, rodziny, poprzez → społeczność lokalną, społeczność regionalną, po → naród). → Geografia socjalna bada układy terytorialne tych zbiorowości (formy) różniących się poziomem zaspokojenia → potrzeb socjalnych, impulsy i mechanizmy kształtujące nierówności w zaspokojeniu potrzeb i możliwości ograniczania, łagodzenia istniejących dysproporcji w zaspokajaniu potrzeb. Większą uwagę przywiązuje się przy tym do badania struktur z.t. niż form, wychodząc z założenia, Iż właśnie badanie struktur pozwala na tłumaczenie dysfunkcjonalności w → środowisku człowieka, nierówności i konfliktów socjalnych

Czym jest Zbiorowość Terytorialna znaczenie w Słownik geografia Z .