urbanizacja co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wsi Urbanizacja

Co to znaczy: mechanizm upodabniania się wsi do miast pod względem demograficznym na przykład przez przyrost → gęstości zaludnienia na obszarach wiejskich (→ urbanizacja demograficzna), ekonomicznym (zwiększanie się udziału ludności utrzymującej się z zajęć pozarolniczych, → urbanizacja ekonomiczna), przestrzennym (przyrost zainwestowania technicznego na wsi – ulice o ulepszonej nawierzchni, postęp placówek usługowych i → infrastruktury komunalnej, zmniejszanie się areału → użytków rolnych na rzecz prowadzenia działalności nierolniczej, jest to przemysłowej, usługowej – również rekreacyjnej, → urbanizacja przestrzenna) i społecznym (zmiana postaw, wzorców zachowań → miejski styl życia, → urbanizacja socjalna). Mechanizm u.w. zachodzi pod wpływem oddziaływania miasta na otaczające go obszary wiejskie przez liczne więzi tych obszarów z miastem na przykład dojazdy do pracy, do szkół, a również przez pełnienie ustalonych funkcji względem miasta, na przykład funkcji odciążającej, rekreacyjnej, mieszkaniowej (→ podmiejska strefa). Wskutek tego osiedla notarialnie będące wsiami, mogą wykazywać różny stopień zurbanizowania

Czym jest Urbanizacja Wsi znaczenie w Słownik geografia U .