stadia rozwoju miast co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Miast Rozwoju Stadia

Co to znaczy: cykl postępowy → miasta rozpatrywany w dziedzinie zmian rozkładu przestrzennego → gęstości zaludnienia (→ formuła Clarka). Opierając się na przekształcania profilu gęstości zaludnienia w przestrzeni miasta (od centrum ku peryferiom) B.E. Newling wyróżnił cztery takie s.r.m.: 1. stadium młodości, powiązane z niewielkim obszarem → miasta średniowiecznego; 2. stadium wczesnej dojrzałości, gdy w mieście (jego części centralnej) zostanie osiągnięta max. gęstość zaludnienia. Następuje to wskutek koncentracji przestrzennej ludności i działalności społeczno -gospodarczej, a w pierwszej kolejności przemysłowej (→ industrializacja, → miasto industrialne) w mieście. Mechanizmy te powiązane są z fazą → urbanizacji właściwej; 3. późne stadium dojrzałości, gdzie centralna część miasta rozpoczyna się wyludniać, a → funkcja mieszkaniowa jest wypierana poprzez różnorodne funkcje usługowe i działalność komercyjną. Wskutek tego obniża się tam znacząco gęstość zaludnienia (pulsuje ona w rytmie dobowym, → city), w trakcie gdy wzrasta gęstość zaludnienia zewnętrznych stref miejskich i → strefy podmiejskiej. Na profilu gęstości zaludnienia pojawia się centralny krater. Przebieg tych mechanizmów związany jest z fazą → suburbanizacji. 4. w stadium starości następuje pogłębienie centralnego krateru gęstości zaludnienia i przesuwanie się maksymalnej gęstości zaludnienia do stref coraz bardziej odległych od miasta (→ dezurbanizacja, → miasto postindustrialne, metropolizacja). Opierając się na s.r.m. Newlinga powstała koncepcja falowego rozwoju miasta, wskazująca na przesuwanie się stref o najwyższej gęstości zaludnienia (względnie o najszybszym przyroście liczby ludności) od centrum ku peryferiom. Stwierdzono przy tym, Iż wspólnie z rozszerzaniem się fali, której grzbietem (szczytem) jest max. gęstość zaludnienia, następuje jednoczesne jej spłaszczanie (max. gęstość zaludnienia jest coraz mniejsza). –najstarszy literacki język słowiański utworzony na bazie prasłowiańskiego dialektu bułgarsko -macedońskiego. Posługiwali się nim Cyryl i Sposoby w chrystianizacji → Słowian. Do XVIII w.był językiem liturgicznym Słowian obrządku wschodniego (→ Bułgarzy, → Serbowie, → Rusini) i zapisywany był → cyrylicą. U Słowian zach. zapisywany był tak zwany → głagolicą

Czym jest Stadia Rozwoju Miast znaczenie w Słownik geografia S .