rozwój demograficzny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Demograficzny Rozwój

Co to znaczy: historyczny mechanizm zmian ludnościowych, pole-gający na zmianach → ruchu naturalnego i jego przedmiotów (urodzeń i zgonów) pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Istotą tych przemian jest spadek umieralności i rozrodczości, który jest nieodwracalny, ale przebiega nierównomiernie w okresie – na początku obniża się poziom umieralności, a dopiero po pewnym czasie następuje również spadek rozrodczości. Skutkuje to zmiany → przyrostu naturalnego. Na tej podstawie odznacza się kilka następujących kolejno po sobie faz r.d.: → równowaga pierwotna, → eksplozja demograficzna, → implozja demograficzna, → równowaga nowoczesna i → regres demograficzny. Poszczególne państwa świata wykazują różny stopień zaawansowania r.d., znajdując się w różnych etapach (fazach) tego rozwoju. Zróżnicowany jest również czas trwania poszczególnych faz w różnych państwach – normalnie im etap trwa krócej, tym bardziej gwałtowny jest przebieg mechanizmów demograficznych. Jednak każdy państwo świata przechodzi albo będzie przechodził poprzez wszystkie etapy tego rozwoju, nie omijając żadnej z nich, a kolejność faz jest niezmienna (→ transformacja demograficzna)

Czym jest Rozwój Demograficzny znaczenie w Słownik geografia R .