próg rozwojowy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Rozwojowy Próg

Co to znaczy: typ bariery albo ograniczenia w rozwoju przestrzennym, jak i społeczno -ekonomicznym obszarów, miast, regionów pojawiający się na pewnym etapie ich rozwoju i hamujący go. P.r. może mieć podłoże: 1. fizyczne– powiązane z urozmaiconą rzeźbą terenu (na przykład występowaniem pasm górskich), degradacją środowiska naturalnego, brakiem nowych ujęć wody pitnej, brakiem wolnych przestrzeni pod zabudowę mieszkaniową, występowaniem terenów nie nadających się pod zabudowę (na przykład obszary podmokłe, obszary osiadań gruntów, obszary o małej wytrzymałości obciążeń), brakiem możliwości wytyczenia obwodnicy komunikacyjnej miasta bądź arterii komunikacyjnych usprawniających ruch kołowy; 2. → infrastrukturalne – będące pochodną nadmiernych obciążeń istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, komunikacyjnej, ich → dekapitalizacji; 3. funkcjonalne – powiązane z wypełnieniem obszaru wieloma formami użytków (na przykład tereny mieszkaniowe o znacznej dekapitalizacji majątku trwałego, przemysłowe reprezentujące przestarzałą → strukturę gałęziową przemysłu, → ugory miejskie, tereny komunikacyjne, na przykład nieczynne doki portowe, nieużytki, wody), utrudniających bądź uniemożliwiających modyfikację istniejącej → struktury przestrzennej obszaru

Czym jest Próg Rozwojowy znaczenie w Słownik geografia P .