aglomeracja co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Aglomeracja

Co to znaczy: 1. zespół miast i wsi skupiający się wokół jednego dużego ośrodka, z którym są one gospodarczo i funkcjonalnie związane. A. jest zintegrowanym, monocentrycznym → zespołem osadniczym, wykazującym mocne powiązania dośrodkowe zbiegające się w mieście dominującym. → Miasto to, liczące przynajmniej 100 tys. mieszkańców, posiada wielorakie, złożone → funkcje powiązane z zarządzaniem, działalnością instytucji finansowych, wyższych uczelni i tak dalej (→ usługi wyższego rzędu). Z kolei otaczające go → miasta satelitarne specjalizują się w wybranej działalności, na przykład pełnią → funkcje mieszkaniowe (sypialniane), komunikacyjne, przemysłowe i tak dalej (→ specjalizacja funkcjonalna). Do a. należą również obszary wiejskie, przekształcone pod wpływem miasta (→ urbanizacja wsi). A. powstaje wskutek procesu → suburbanizacji. Przykładami są: a. warszawska, a. poznańska, a. łódzka, a. bydgosko -toruńska, a. paryska, a. londyńska, a. moskiewska. 2. A. to również mechanizm powstawania przedstawionego ponad układu osadniczego (aglomerrare – z greki znaczy gromadzić, koncentrować). Mechanizm ten bazuje na → koncentrowaniu ludności, działalności gospodarczej i zagospodarowania materialnego w mieście, a w dalszym ciągu nasilającym się oddziaływaniu tego miasta na otaczający go region (→ obszar miejski). Pod wpływem oddziaływania dużego miasta następuje przekształcanie tradycyjnej → sieci osadniczej w złożony zespół osadniczy (→ suburbanizacja, → dezurbanizacja)

Czym jest Aglomeracja znaczenie w Słownik geografia A .