znęcanie zwierzętami co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja znęcanie się nad zwierzętami

Co to jest ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI: znęcanie się nad zwierzętami
zadawanie lub świadome dopuszczanie do zadawania bólu albo cierpień, a zwłaszcza:
1) umyślne zranienie albo okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu albo doświadczenia na zwierzęciu;
2) znakowanie zwierząt stałocieplnych poprzez wypalanie albo wymrażanie;
3) umyślne używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, w tym rannych albo kulawych, lub zmuszanie ich do czynności mogących wywołać ból;
4) bicie zwierząt obiektami twardymi i ostrymi albo zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji albo stanowi dróg albo zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;
6) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie albo przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;
7) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów albo innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała lub Zgon;
8) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych poprzez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności i w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;
9) złośliwe straszenie albo drażnienie zwierząt;
10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych uwarunkowaniach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa i w pomieszczeniach lub klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
11) porzucanie zwierzęcia, a zwłaszcza psa albo kota, poprzez właściciela bądź poprzez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
12) wykorzystywanie okrutnych metod w chowie albo hodowli zwierząt;
13) trzymanie zwierząt na uwięzi, która skutkuje u nich uszkodzenie ciała albo cierpienie i nie zapewnia możliwości niezbędnego ruchu;
14) organizowanie walk zwierząt

Czym jest znęcanie się nad zwierzętami znaczenie w Słownik prawo Z .