szkody środowku naturalnym co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja szkody w środowisku naturalnym

Co to jest szkody w środowisku naturalnym
niekorzystna, mierzalna zmiana stanu albo funkcji przedmiotów przyrodniczych, oceniona w relacji do stanu początkowego, która została wywołana bezpośrednio albo pośrednio poprzez działalność prowadzoną poprzez podmiot korzystający ze środowiska:
a) w gatunkach chronionych albo chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczny niekorzystny wpływ na osiągnięcie albo utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków albo siedlisk przyrodniczych, z tym Iż szkoda w gatunkach chronionych albo chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego wpływu wynikającego z działania podmiotu korzystającego ze środowiska odpowiednio z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody albo odpowiednio z decyzją o środowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska,
b) w wodach, mającą znaczny niekorzystny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny albo ilościowy wód,
c) w powierzchni ziemi, poprzez co rozumie się zanieczyszczenie gleby albo ziemi, w tym zwłaszcza zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi

Czym jest szkody w środowisku naturalnym znaczenie w Słownik prawo S .