substancja niebezpieczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Niebezpieczna Substancja

Co to jest substancja niebezpieczna
substancja lub mieszanina substancji, które z racji na własne właściwości chemiczne, biologiczne albo promieniotwórcze mogą, w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, wywołać zagrożenie życia albo zdrowia ludzi albo środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, wytwór, półprodukt, odpad, a również substancja powstała wskutek awarii.
W rozumieniu ustawy substancjami niebezpiecznymi i preparatami niebezpiecznymi
są substancje i preparaty zaklasyfikowane przynajmniej do jednej z poniższych
kategorii:
1) substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych,
2) substancje i preparaty o właściwościach utleniających,
3) substancje i preparaty skrajnie łatwo palne,
4) substancje i preparaty wysoce łatwo palne,
5) substancje i preparaty łatwo palne,
6) substancje i preparaty bardzo toksyczne,
7) substancje i preparaty toksyczne,
8) substancje i preparaty szkodliwe,
9) substancje i preparaty żrące,
10) substancje i preparaty drażniące,
11) substancje i preparaty uczulające,
12) substancje i preparaty rakotwórcze,
13) substancje i preparaty mutagenne,
14) substancje i preparaty działające szkodliwie na
rozrodczość,
15) substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska

Czym jest substancja niebezpieczna znaczenie w Słownik prawo S .