ścieki co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Ścieki

Co to jest ścieki
wprowadzane do wód albo do ziemi:
a) wody zużyte, zwłaszcza na cele bytowe albo gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, niezależnie od gnojówki i gnojowicy przydzielonych do rolniczego zastosowania w sposób i na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004r. Nr 91, poz. 876 i z 2005r. Nr 167, poz. 1399 i Nr 249, poz. 2103),
c) wody opadowe albo roztopowe, ujęte w otwarte albo zamknięte mechanizmy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, zwłaszcza z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych i dróg i parkingów,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, niezależnie od wód wtłaczanych do górotworu, jeśli rodzaje i liczba substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu albo hodowli ryb łososiowatych,
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu albo hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb albo organizmów, rozumiana jako średnioroczny wzrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu

Czym jest ścieki znaczenie w Słownik prawo S .