państwowa straż pożarna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Pożarna Straż Państwowa

Co to jest Państwowa Straż Pożarna
Do fundamentalnych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych
zagrożeń;
2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w okresie
pożarów, klęsk żywiołowych albo likwidacji miejscowych zagrożeń;
3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności
ratowniczych w okresie klęsk żywiołowych albo likwidacji miejscowych zagrożeń
poprzez inne służby ratownicze;
4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i
innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i powszechnego mechanizmu ochrony
ludności;
5) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów przeciwpożarowych;
6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie ochrony
przeciwpożarowej i ochrony ludności;
7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w dziedzinie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi
innych krajów i ich organizacjami międzynarodowymi opierając się na wiążących
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych i odrębnych regulaminów;
9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w dziedzinie w nich
ustalonych

Czym jest Państwowa Straż Pożarna znaczenie w Słownik prawo P .