odpady niebezpieczne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Niebezpieczne Odpady

Co to jest odpady niebezpieczne
Odpady, które z racji na ich toksyczność, zakaźny
charakter, radioaktywność, łatwopalność albo inne cechy (odpowiednio z pojęciem
podaną w aneksie III do Dyrektywy Porady 91/689 - EU) stanowią zasadnicze
aktualne albo potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego albo dla żywych
organizmów. Odpady niebezpieczne potencjalnie niszczą środowisko i z tego
względu muszą być kontrolowane. Mogą one stanowić spore niebezpieczeństwo w
krótkim okresie albo być niebezpieczne dla środowiska w długim okresie. Odpady,
które mają takie cechy, mogą powstawać jako produkty uboczne, pozostałości
mechanizmów technologicznych, zużyte impulsy reakcji, skażone urządzenie albo
sprzęt pozostałe po działalności wytwórczej albo po unieszkodliwianiu substancji
toksycznych. Dla celów tej definicji "odpady niebezpieczne" obejmują
dla każdego państwie wszystkie materiały i produkty, które uważane są za
niebezpieczne odpowiednio z praktyką danego państwie.
Odpady niebezpieczne dzieli się na:
1) należące do kategorii albo rodzajów odpadów ustalonych na
liście A załącznika nr 2 i posiadające przynajmniej jedną z
właściwości wymienionych w załączniku nr 4 albo
2) należące do kategorii albo rodzajów odpadów ustalonych na
liście B załącznika nr 2 i zawierające którykolwiek ze składników
wymienionych w załączniku nr 3 i posiadające przynajmniej jedną z
właściwości wymienionych w załączniku nr 4.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
KATEGORIE Albo RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Kategorie albo rodzaje odpadów wymienione wg ich
charakteru albo działalności, w wyniku której powstały.
Spis A:
Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w
załączniku nr 4 i które składają się z:
1. odpadów medycznych
i weterynaryjnych,
2. środków
farmaceutycznych, leków i związków użytkowanych w medycynie albo w
weterynarii,
3. środków do
impregnacji albo konserwacji drewna,
4. biocydów i środków
fitofarmaceutycznych,
5. pozostałości
substancji użytkowanych jako rozpuszczalniki,
6. halogenowanych
substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki, niezależnie od
obojętnych materiałów spolimeryzowanych,
7. soli hartowniczych
zawierających cyjanki,
8. olejów mineralnych
i substancji oleistych (na przykład z obróbki metali),
9. emulsji, mieszanin:
olej-woda, węglowodór-woda,
10. substancji
zawierających PCB (na przykład dielektryki i tym podobne),
11. materiałów
smolistych powstających w wyniku rafinacji, destylacji albo jakiejkolwiek obróbki
pirolitycznej (na przykład pozostałości podestylacyjne i tym podobne),
12. tuszów, barwników,
pigmentów, farb, lakierów albo pokostów,
13. żywic, lateksu,
plastyfikatorów, klejów albo spoiw,
14. substancji
powstających wskutek prac naukowo-badawczych, rozwojowych albo działalności
dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane albo są nowe i których wpływ
na człowieka albo środowisko jest nieznane (na przykład pozostałości laboratoryjne
i tym podobne),
15. środków
pirotechnicznych i innych materiałów wybuchowych,
16. chemikaliów
użytkowanych w przemyśle fotograficznym albo do obróbki zdjęć (na przykład do
wywoływania),
17. wszelkich
substancji albo elementów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanego
dibenzofuranu,
18. wszelkich
substancji albo elementów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanej
dibenzo-p-dioksyny.
Spis B:
Odpady, które zawierają którykolwiek ze składników rozliczonych w
załączniku nr 3 i mają którekolwiek z właściwości rozliczonych w załączniku nr 4,
i składają się z:
19. mydeł, tłuszczów
albo wosków pochodzenia zwierzęcego albo roślinnego,
20. niehalogenowanych
substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki,
21. nieorganicznych
substancji niezawierających metali albo związków metali,
22. popiołów albo
żużli,
23. gleby i ziemi, w
tym urobku z pogłębiania,
24. soli hartowniczych
niezawierających cyjanków,
25. pyłów albo proszków
metalicznych,
26. zużytych
materiałów katalitycznych,
27. cieczy albo szlamów
zawierających metale albo związki metali,
28. pozostałości z
operacji usuwania zanieczyszczeń (na przykład pyły z filtrów), niezależnie od pkt 29, 30 i
33,
29. szlamów z
płuczek,
30. szlamów z zakładów
uzdatniania wody,
31. pozostałości z
dekarbonizacji,
32. pozostałości z
kolumn jonowymiennych,
33. osadów ściekowych,
niepoddanych unieszkodliwieniu albo nienadających się do wykorzystania w
rolnictwie,
34. osadów z
czyszczenia zbiorników albo urządzeń,
35. urządzeń
zanieczyszczonych,
36. pojemników
zanieczyszczonych po produktach, które zawierały jeden albo więcej składników
wymienionych w załączniku nr 3 (na przykład opakowania, butle gazowe i tym podobne),
37. baterii,
akumulatorów i innych ogniw elektrycznych,
38. olejów
roślinnych,
39. substancji albo
elementów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw
domowych,
40. innych
odpadów.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
SKŁADNIKI ODPADÓW, KTÓRE KWALIFIKUJĄ JE JAKO ODPADY
NIEBEZPIECZNE
Składniki odpadów z listy B załącznika nr 2, które kwalifikują je
jako odpady niebezpieczne, jeżeli posiadają właściwości opisane w załączniku nr
4.
Odpady zawierające jako składniki:
C1 beryl, związki
berylu,
C2 związki
wanadu,
C3 związki chromu
(VI),
C4 związki
kobaltu,
C5 związki niklu,
C6 związki
miedzi,
C7 związki cynku,
C8 arsen, związki
arsenu,
C9 selen, związki
selenu,
C10 związki
srebra,
C11 kadm, związki
kadmu,
C12 związki cyny,
C13 antymon, związki
antymonu,
C14 tellur, związki
telluru,
C15 związki baru z
wyjątkiem siarczanu baru,
C16 rtęć, związki
rtęci,
C17 tal, związki
talu,
C18 ołów, związki
ołowiu,
C19 siarczki
nieorganiczne,
C20 nieorganiczne
związki fluoru, niezależnie od fluorku wapnia,
C21 cyjanki
nieorganiczne,
C22 następujące metale
alkaliczne albo metale ziem alkalicznych: lit, sód, potas, wapń, magnez w formie
niezwiązanej,
C23 kwaśne roztwory
albo kwasy w formie stałej,
C24 roztwory zasadowe
i zasady w formie stałej,
C25 azbest (pył i
włókna),
C26 fosfor, związki
fosforu, niezależnie od fosforanów mineralnych,
C27 karbonylki
metali,
C28 nadtlenki,
C29 chlorany,
C30 nadchlorany,
C31 azydki,
C32 PCB,
C33 farmaceutyki i
związki użytkowane w medycynie albo w weterynarii,
C34 biocydy i
substancje fitofarmaceutyczne (na przykład pestycydy),
C35 substancje
zakaźne,
C36 kreozoty,
C37 izocyjaniany,
tiocyjaniany,
C38 cyjanki organiczne
(na przykład nitryle),
C39 fenole, związki
fenolowe,
C40 halogenowane
rozpuszczalniki,
C41 rozpuszczalniki
organiczne, niezależnie od rozpuszczalników halogenowanych,
C42 związki
halogenoorganiczne, niezależnie od obojętnych materiałów spolimeryzowanych i innych
substancji, o których mowa w niniejszym załączniku,
C43 aromatyczne,
policykliczne i heterocykliczne związki organiczne,
C44 aminy
alifatyczne,
C45 aminy
aromatyczne,
C46 etery,
C47 substancje o
właściwościach wybuchowych, niezależnie od substancji wyszczególnionych w innych
punktach tego załącznika,
C48 organiczne związki
siarki,
C49 jakąkolwiek
pochodną polichlorowanego dibenzofuranu,
C50 jakąkolwiek
pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny,
C51 węglowodory i ich
związki z tlenem, azotem albo siarką nieuwzględnione w inny sposób w niniejszym
załączniku.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW, KTÓRE Wywołują, Iż ODPADY SĄ
NIEBEZPIECZNE
H1 "wybuchowe": substancje, które mogą wybuchnąć pod wpływem
ognia albo które są bardziej wrażliwe na wstrząs albo tarcie niż
dinitrobenzen,
H2 "utleniające": substancje, które wykazują silnie
egzotermiczne reakcje w trakcie kontaktu z innymi substancjami, zwłaszcza z
substancjami łatwopalnymi,
H3-A "wysoce łatwopalne":
1) ciekłe substancje
mające temperaturę zapłonu poniżej 21 °C (w tym nadzwyczaj łatwopalne
ciecze),
2) substancje, które
mogą rozgrzać się, a w rezultacie zapalić się w kontakcie z powietrzem w
temp. otoczenia bez jakiegokolwiek dostarczenia energii,
3) stałe substancje,
które mogą się łatwo zapalić po krótkim kontakcie ze źródłem zapłonu i które
palą się nadal albo tlą po usunięciu źródła zapłonu,
4) gazowe substancje,
które są łatwopalne w powietrzu pod normalnym ciśnieniem,
5) substancje, które
w kontakcie z wodą albo wilgotnym powietrzem tworzą wysoce łatwopalne gazy w
niebezpiecznych ilościach,
H3-B "łatwopalne":
ciekłe substancje mające temperaturę zapłonu równą albo wyższą niż 21 °C i niższą
albo równą 55 °C,
H4 "drażniące":
substancje nieżrące, które przez krótki, długookresowy albo powtarzający się
kontakt ze skórą albo błoną śluzową mogą spowodować stan zapalny,
H5 "szkodliwe":
substancje, które, jeżeli są wdychane albo dostają się drogą pokarmową albo wnikają
poprzez skórę, mogą wywołać ograniczone zagrożenie dla zdrowia,
H6 "toksyczne":
substancje (w tym wysoce toksyczne substancje), które, jeżeli są wdychane albo
dostają się drogą pokarmową albo wnikają poprzez skórę, mogą wywołać poważne,
ostre albo chroniczne zagrożenie dla zdrowia, a nawet Zgon,
H7 "rakotwórcze":
substancje, które, jeżeli są wdychane albo dostają się drogą pokarmową albo wnikają
poprzez skórę, mogą wywoływać raka albo także zwiększyć częstotliwość jego
występowania,
H8 "żrące": substancje,
które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą wywołać ich zniszczenie,
H9 "zakaźne":
substancje zawierające żywe mikroorganizmy albo ich toksyny, o których wiadomo
albo co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, Iż wywołują dolegliwości
człowieka albo innych żywych organizmów,
H10 "działające
szkodliwie na rozrodczość": substancje, które, jeżeli są wdychane albo dostaną się
drogą pokarmową albo jeżeli wnikają poprzez skórę, mogą spowodować niedziedziczne
wrodzone deformacje albo także zwiększyć częstotliwość ich występowania,
H11 "mutagenne":
substancje, które, jeżeli są wdychane albo dostaną się drogą pokarmową albo jeżeli
wnikają poprzez skórę, mogą spowodować dziedziczne defekty genetyczne albo także
zwiększyć częstotliwość ich występowania,
H12 substancje, które w
wyniku kontaktu z wodą, powietrzem albo kwasem uwalniają toksyczne albo wysoce
toksyczne gazy,
H13 substancje, które
po zakończeniu procesu unieszkodliwiania, mogą w dowolny sposób, wydzielić inną
substancję, na przykład w formie odcieku, która posiada jakąkolwiek spośród cech
wymienionych ponad,
H14 "ekotoksyczne":
substancje, które stanowią albo mogą stanowić bezpośrednie albo opóźnione
zagrożenie dla jednego albo więcej przedmiotów środowiska

Czym jest odpady niebezpieczne znaczenie w Słownik prawo O .