grunty rolne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Rolne Grunty

Co to jest GRUNTY ROLNE: grunty rolne
1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi
wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami
mieszkalnymi i innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji
rolniczej i przetwórstwu rolno-spożywczemu;
4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do
produkcji rolniczej uznanej za dział szczególny, należycie do regulaminów o podatku
dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
5) parków wiejskich i pod zadrzewieniami i zakrzewieniami
śródpolnymi, w tym także pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami
przeciwerozyjnymi;
6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów
botanicznych;
7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i
przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji i utylizacji
ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;
9) torfowisk i oczek wodnych;
10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.
Nie uważane jest za grunty rolne gruntów znajdujących się pod
parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków

Czym jest grunty rolne znaczenie w Słownik prawo G .