gospodarka leśna trwale co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja gospodarka leśna trwale zrównoważona

Co to jest gospodarka leśna trwale zrównoważona
działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich zastosowania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności i potencjału regeneracyjnego, żywotności i umiejętności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich istotnych ochronnych, gospodarczych i społecznych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów;
Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się wg planu urządzenia lasu
albo uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględnieniem zwłaszcza
następujących celów:
1) zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat,
powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka i na równowagę
przyrodniczą;
2) ochrony lasów, w szczególności lasów i ekosystemów leśnych
stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody albo lasów szczególnie cennych
z racji na:
a) zachowanie różnorodności przyrodniczej,
b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
c) walory krajobrazowe,
d) potrzeby edukacji;
3) ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na
zanieczyszczenie albo uszkodzenie i o specjalnym znaczeniu społecznym;
4) ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w
szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód
podziemnych;
5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna i
surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu

Czym jest gospodarka leśna trwale znaczenie w Słownik prawo G .