fizykochemiczne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Odpadów Unieszkodliwianie Fizykochemiczne

Co to jest fizykochemiczne unieszkodliwianie odpadów
obejmuje różne sposoby rozdzielania i zestalania
fazowego, dzięki których odpady wiązane są w obojętną,
nieprzepuszczalną masę. Rozdzielanie fazowe obejmuje szeroko użytkowane
sposoby kondycjonowania ścieków, suszenia osadu na poletkach osadowych
i długookresowe składowanie w zbiornikach; flotację dzięki
powietrza i różne sposoby filtrowania i odwirowywania,
adsorpcję/desorpcję, destylację próżniową, ekstrakcyjną i azeotropową.
Mechanizmy zestalania albo wiązania, dzięki którym odpady przemieniają się
w nierozpuszczalny twardy materiał, użytkowane są generalnie jako
wstępne sposoby unieszkodliwiania przed składowaniem ich na
składowiskach. Sposoby te obejmują sporządzanie mieszanki odpadów z
różnego rodzaju substratami albo reakcje polimeryzacji organicznej lub
mieszanie odpadów ze spoiwem organicznym;

Czym jest fizykochemiczne znaczenie w Słownik prawo F .