jakie czynności mogące co to znaczy

Czy przydatne?

Jakie czynności mogące spowodować pożar zabronione są na obszarach leśnych i na terenach bezpośrednio do nich przyległych?

Definicja z ang. What activities that could cause fire are prohibited in forest areas and in areas immediately adjacent thereto?, z niem. Welche Aktivitäten, die einen Brand verursachen können, werden in Waldgebieten und in Gebieten unmittelbar daran angrenzenden verboten?.

Co to jest JAKIE CZYNNOŚCI MOGĄCE SPOWODOWAĆ POŻAR ZABRONIONE SĄ NA OBSZARACH LEŚNYCH I NA TERENACH BEZPOŚREDNIO DO NICH PRZYLEGŁYCH?: W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak także w odległości do 100 m od granicy lasów zakazane jest palenie tytoniu, niezależnie od miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi i rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu poprzez właściciela albo zarządcę lasu. Regulaminy dotyczące rozniecania ognia nie obowiązują w trakcie wykonywania czynności związanych z gospodarką leśną i prowadzeniem na obszarach leśnych robót budowlanych. Z wyjątkiem tego, w momencie szczególnego wzrostu zagrożeniem pożarowym wywołanym na przykład suszą, może zostać wprowadzony całkowity zakaz wjazdu żadnych pojazdów i wstępu ludzi na obszary leśne

Czym jest Jakie czynności mogące znaczenie w Definicje w miejscu pracy .