klasyfikujemy budynki co to znaczy

Czy przydatne?

Jak klasyfikujemy budynki pod względem wysokości?

Definicja z ang. How do we classify buildings in terms of height?, z niem. Wie kommen wir zu klassifizieren Gebäude in der Höhe?.

Co to jest: Odpowiednio z § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w kwestii warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.) odznacza się cztery kategorie wysokości budynków. • Będą to budynki: • niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu albo mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie, • średniowysokie (SW) – od 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu albo mieszkalne o wysokości powyżej 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie, • wysokie (W) – od 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu albo mieszkalne o wysokości powyżej 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie, • wysokościowe (WW) – ponad 55 m nad poziomem te- renu. Wysokość określanego budynku albo jego części, wykorzystywaną do oznaczenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu albo attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) albo punktu zbiegu połaci dachowych

Czym jest Jak klasyfikujemy budynki pod znaczenie w Definicje w miejscu pracy .