wszystkie obiekty powinny co to znaczy

Czy przydatne?

Czy wszystkie obiekty powinny być wyposażone w gaśnice, a jeżeli tak to w jakie i w jaką ich liczbę?

Definicja z ang. Are all facilities should be equipped with fire extinguishers and, if so, to what and how many to?, z niem. Sind alle Einrichtungen sollten mit Feuerlöschern ausgerüstet werden, und wenn ja, auf welche und wie viele zu?.

Co to jest CZY WSZYSTKIE OBIEKTY POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W GAŚNICE, A JEŻELI TAK TO W JAKIE I W JAKĄ ICH LICZBĘ?: Każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski i plac składowy powinien być zaopatrzony w gaśnice przenośne, spełniające wymogi Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic albo w gaśnice przewoźne zwane dotąd agregatami gaśniczymi. Odpowiednio z § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138) liczba gaśnic zależy od kategorii podziału budynku z racji na jego użytek i powierzchni i obciążenia ogniowego, a więc wartości cieplnej średniej ilości materiałów palnych zebranych na 1 m2 powierzchni. Nowością jest wprowadzona w 2003r. „jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (albo 3 dm3) zawartego w gaśnicach”, która to jednostka zastąpiła stosowane do chwili obecnej definicja „ilości sztuk gaśnic”. Znaczy to, Iż aktualnie fundamentem obliczenia nie jest liczba sztuk gaśnic, lecz masa (albo objętość) zawartego w nich środka gaśniczego zgromadzonego na chronionej powierzchni, mierzona w wyżej wymienionych jednostkach. Z kolei sama liczba gaśnic uzależniona jest aktualnie jedynie od warunków dostępu do nich, w pierwszej kolejności maksymalnej drogi dojścia do sprzętu. Tak więc odpowiednio z przepisami omawiana wyżej „jedna jednostka środka gaśniczego” powinna przypadać (niezależnie od przypadków ustalonych w regulaminach specjalnych) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w budynku (albo jego części) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V, w budynku produkcyjnym i magazynowym o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 i w budynkach, gdzie znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem. W pozostałych nie wymienionych wyżej budynkach „jedna jednostka” powinna przypaść na każde 300 m2 chronionej strefy. Gaśnicami, które spełniają wspomniane wyżej wymogi Polskich Norm, są wszystkie posiadające obecny, wystawiony poprzez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), certyfikat zgodności. Certyfikaty takie przyznawane są aktualnie krajowym i importowanym gaśnicom proszkowym o zawartości środka gaśniczego ponad 2 kg, gaśnicom płynowym (pianowym) i śniegowym o masie środka gaśniczego 5 kg. Jako gaśnice nie mogą być traktowane różne podobne urządzenia reklamowane poprzez producentów, na przykład jako „najlepsze do gaszenia sprzętu komputerowego”, nazywane poprzez nich przeważnie „urządzeniami gaśniczymi”. Posiadanie tych urządzeń nie zwalnia właściciela albo użytkownika obiektu od zakupu właściwej określonej w regulaminach gaśnicy. Od kilku lat nie są już dopuszczone do użytku bardzo popularne przed laty gaśnice pianowe GWPY, tak zwany zbijakowe, gaśnice halonowe i malowane na srebrno małe gaśnice śniegowe o masie środka gaśniczego 1,5 kg. Niebawem podobny los spotka również wszystkie starszego typu uruchamiane pokrętłem, srebrnego koloru gaśnice śniegowe, którym od kilku lat nie może być już przedłużana poprzez Urząd Dozoru Technicznego wymagana przepisami legalizacja butli. Z obowiązku wyposażania w gaśnice wyłączone są budynki kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, to oznacza budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne. 

Czym jest Czy wszystkie obiekty powinny znaczenie w Definicje w miejscu pracy .

Co znaczy Co To Jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?:
Porównanie Bezpieczeństwa Pożarowego jest specjalnym opracowywanym w pojedynkę na potrzeby konkretnego obiektu dokumentem, gdzie właściciel zarządca albo użytkownik zakładu produkcyjnego, magazynowego, obiektu czy wszystkie obiekty powinny być wyposażone w gaśnice, a jeżeli tak to w jakie i w jaką ich liczbę? co znaczy.
Krzyżówka Jakie Budynki Powinny Być Wyposażane W Przeciwpożarową Instalację Wodociągową?:
Dlaczego instalację wodociągową powinny być zaopatrzone wszystkie budynki wysokie i wysokościowe, budynki o pow. powyżej 200 m2 składające się z więcej niż jednej kondygnacji kwalifikowane do kategorii czy wszystkie obiekty powinny być wyposażone w gaśnice, a jeżeli tak to w jakie i w jaką ich liczbę? krzyżówka.
Co to jest Co To Jest Przeciwpożarowa Instalacja Wodociągowa?:
Jak lepiej instalacja wodociągowa stanowi wydzieloną gałąź instalacji wodociągowej w budynkach, charakteryzującą się wyznacznikami ustalonymi w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i czy wszystkie obiekty powinny być wyposażone w gaśnice, a jeżeli tak to w jakie i w jaką ich liczbę? co to jest.
Słownik Co Robić W Przypadku, Kiedy Na Skutek Odcięcia Dróg Ewakuacyjnych Przez Silny, Gęsty Dym Nie Możemy Wydostać Się Z Budynku, W Którym Wybuchł Pożar?:
Kiedy uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe opuszczenie budynku, na przykład w konsekwencji silnego zadymienia korytarza albo klatki schodowej, należy schronić się w najbliższym wyposażonym w okno czy wszystkie obiekty powinny być wyposażone w gaśnice, a jeżeli tak to w jakie i w jaką ich liczbę? słownik.
  • Dodano:
  • Autor: