tnieje przep zabraniający co to znaczy

Czy przydatne?

Czy istnieje przepis zabraniający palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych w miejscach zagrożonych możliwością wybuchu pożaru?

Definicja z ang. Is there a rule prohibiting smoking cigarettes and other tobacco products in places threatened by the possibility of fire?, z niem. Gibt es eine Regel verbietet das Rauchen von Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen an Orten, von der Möglichkeit, ein Feuer bedroht?.

Co to jest: Tak, kwestie te klasyfikuje § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138), który zabrania używania otwartego ognia i palenia tytoniu, i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon w strefie zagrożenia wybuchem, w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo i w innych miejscach, gdzie występują materiały palne, ustalonych i oznakowanych odpowiednio z Polską Normą poprzez właściciela albo administratora obiektu. Z wyjątkiem tego ustawa z 29 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (DzU nr 121, poz. 770 ze zm.) w art. 5 wprowadza zakaz palenia tytoniu w placówkach oświatowych i placówkach służby zdrowia, a w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej dopuszcza palenie wyrobów tytoniowych jedynie w specjalnie wyznaczonych i przystosowanych do tego celu pomieszczeniach (palarniach)

Czym jest Czy istnieje przepis znaczenie w Definicje w miejscu pracy .