tnieje przep mówiący co to znaczy

Czy przydatne?

Czy istnieje przepis mówiący o tym, jak prawidłowo wytyczyć i oznakować drogi służące do ewakuacji ludzi w budynku?

Definicja z ang. Is there a recipe talking about how to properly pave and mark the roads used to evacuate people in the building?, z niem. Gibt es ein Rezept, darüber zu reden, wie man richtig zu ebnen und markieren Sie die verwendet werden, um Menschen im Gebäude zu evakuieren Straßen?.

Co to jest: Poprawne wytyczenie dróg ewakuacyjnych jest tylko pozornie sprawą prostą. Prócz wymagań nałożonych § 236 – 257 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w kwestii warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690), w trakcie ich wyznaczania należy precyzyjnie obliczyć liczbę osób przewidywanych do ewakuacji nie tylko z poszczególnych kondygnacji obiektu, lecz także z ich części. Liczba ta pozwoli na takie rozprowadzenie strumieniami ludzi, które da optymalne obciążenie masą ludzką poszczególnych klatek schodowych (każda z nich może na przykład posiadać inną przepustowość) i wyjść. Następnym problemem jest zgodne oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Generalną regułą jest wykorzystywanie poszczególnych wymienionych w Polskiej Normie PN-92 N-01256/02 pt. „Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja” znaków ściśle z ich przeznaczeniem i takie ich rozmieszczanie, by z każdego miejsca drogi widoczny był przynajmniej następny jeden symbol. Szczegóły dotyczące prawidłowego rozmieszczania znaków ewakuacyjnych ustala z kolei Polska Norma PN-N-01256-5. Do oznakowywania dróg ewakuacyjnych korzystać można także znaków podświetlanych albo czołowej powierzchni lamp stanowiących oświetlenie ewakuacyjne. W każdym przypadku wzory znaków powinny być właściwe z wymienioną wyżej normą, a ich zasilanie odpowiadać parametrom Polskiej Normy PN-88/E-08501 pt.: „Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa”. Wszystkie znaki ewakuacyjne (zarówno fotoluminescencyjne, jak i podświetlane) muszą posiadać obecny certyfikat wydany poprzez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Czym jest Czy istnieje przepis mówiący znaczenie w Definicje w miejscu pracy .