tnieje obowiązek co to znaczy

Czy przydatne?

Czy istnieje obowiązek organizowania ćwiczeń ewakuacyjnych, a jeżeli tak, to jak często należy przeprowadzać takie ćwiczenia i jak się do nich przygotować?

Definicja z ang. Is there an obligation to organize evacuation drills, and if so, how often should carry out such exercises and how to prepare for them?, z niem. Gibt es eine Pflicht zur Evakuierungsübungen zu organisieren, und wenn ja, wie oft sollten solche Übungen durchzuführen und wie Sie sich darauf vorbereiten?.

Co to jest: Odpowiednio z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138), począwszy od 25 lipca 2003r. właściciel albo zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przydzieloną dla powyżej 50 osób, niebędących jej stałymi użytkownikami, powinien przynajmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi z obiektu. O zamiarze przeprowadzenia ćwiczenia powinien nie potem niż na tydzień przedtem powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (albo miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowy sposób organizacji takich ćwiczeń i zasady ich przebiegu powinna zawierać obowiązująca w obiekcie Dyrektywa Bezpieczeństwa Pożarowego. Mimo Iż regulaminy nakazują prowadzenie ćwiczeń nie rzadziej niż raz na 2 lata, praktyka pokazuje, Iż powinny być one organizowane znacząco częściej

Czym jest Czy istnieje obowiązek znaczenie w Definicje w miejscu pracy .