kryje określeniem kategoria co to znaczy

Czy przydatne?

Co kryje się pod określeniem „kategoria zagrożenia ludzi ZL”?

Definicja z ang. What is meant by the term "hazard category of people ZL"?, z niem. Was versteht man unter dem Begriff "Gefahrenkategorie von Menschen ZL" gemeint?.

Co to jest: Kategoria zagrożenia ludzi jest umownym definicją określającym stopień niebezpieczeństwa pod względem użytkowania albo możliwości ewakuacji ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej. Odznacza się pięć kategorii zagrożenia ludzi określanych symbolami od ZL I do ZL V. Szczegółowy podział na wymienione kategorie ustala § 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w kwestii warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.). • Odpowiednio z tym podziałem do poszczególnych kategorii ZL zalicza się następujące budynki albo ich odrębne strefy pożarowe: • do ZL I – te, które zawierają pomieszczenia przydzielone do jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nie przydzielone w pierwszej kolejności do użytku ludzi o ograniczonej umiejętności poruszania się; • do ZL II – przydzielone w pierwszej kolejności do użytku ludzi o ograniczonej umiejętności poruszania się, takie jak: żłobki, przedszkola, szpitale, domy starców, hospicja i tym podobne; • do ZL III – użyteczności publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II; • do ZL IV – mieszkalne jedno i wielorodzinne; • do ZL V – zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II

Czym jest Co kryje się pod określeniem znaczenie w Definicje w miejscu pracy .